Joe Arpaio, xerife anti-imigrante do Arizona, é reeleito

  • Acervo